PROJE BAZLI TEŞVİK SİSTEMİ NEDİR?

(SÜPER TEŞVİK SİSTEMİ)

 

Proje Bazlı Teşvik Sistemi, 7 Eylül 2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6745 Sayılı “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 80 inci maddesi ile “Proje Bazlı Teşvik Sistemi” ne ilişkin usul ve esasları belirleyen 2016/9495 Sayılı “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar” kapsamında uygulanıyor.

 

Söz konusu destek sistemi ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, asgari 100 milyon dolar tutarındaki, ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltacak, teknolojik dönüşümünü sağlayacak, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek yatırımlar proje bazlı olarak destekleniyor.

 

Yatırım Değerlendirme kriterleri

Bu projeye başvurlarda aşağıdaki değerlendieme kriterleri dikkate alınmaktadır.

1) Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilme.

2) Ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlayabilme.

3) Ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini geliştirme.

4) Dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma.

5) Yüksek katma değerli olması.

6) Ülkemizde üretimi olmayan yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim yapılmasını sağlayabilmesi.

7) Farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırabilme.

8) Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlere pozitif dışsallık sağlayabilmesi.

9) Yenilikçi ve Ar-Ge’ ye dayalı bir yatırım olması.

10) Cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve ham madde sıkıntısı yaşanılan sektörlerde gerçekleştirilecek yüksek katma değerli işlenmiş ürünlerin üretimine yönelik yatırım olması.

11) Ülkemizin ham madde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak sağlayan entegre üretime yönelik yatırım olma nitelikleri dikkate alınarak değerlendirmeye tabi tutulur.

12) Projelerin bu Karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının 100 milyon ABD Doları olması gerekir.

13) Birinci fıkra çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunan proje veya projeler, Bakanlık tarafından Bakanlar Kuruluna sunulur.

14) Bakanlar Kurulu tarafından desteklenmesine karar verilen projeler için Destek Kararı yayım tanır.

15) Bu Karar kapsamında desteklenmesi uygun görülmeyen müracaatlar, yatırımcının talep etmesi halinde Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında değerlendirmeye alınabilir.

 

Destekler

Bu Karar kapsamında proje bazlı olarak desteklenmesi uygun bulunan yatırımlara, aşağıdakilerden uygun görülen destek veya destekler sağlanabilmektedir.

1) Gümrük vergisi muafiyeti (yurt dışı makien teçhizat alımlarında gümrük vergisi alınmayacak)

2) KDV istisnası (yurt içi ve yurt dışı makien teçhizat alımlarında KDV 0 olacak)

3) KDV iadesi (Bina inşaat harcamaları için KDV iadesi uygulanacak.)

4) Vergi indirimi veya istisnası (Teşvik belgesi sahiplerine yatırım tutarının iki katına kadar kurumlar vergisi indirimi veya 10 yıla kadar kurumlar vergisi istisnası sunuluyor.)

5) Sigorta primi işveren hissesi desteği (10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği verilecek.)

6) Gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği sağlanacak)

7) Nitelikli personel desteği (5 yıl brüt aylık asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli personel desteği)

8) Faiz desteği veya hibe desteği

9) Sermaye katkısı (Yatırım tutarının %49 unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz veya yatırımcıya satış şartıyla yatırıma ortak olunmasına)

10) Enerji desteği (10 yıl boyunca tüketimin yarısı kadar enerji desteği)

11) Kamu alım garantisi

12) Yatırım yeri tahsisi (Hazine taşınmazlarıyla ilgili 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ve yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla Hazine taşınmazının talep edilmesi halinde bedelsiz devredilmesine)

13) Altyapı desteği

14) Kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için istisna getirilmesi veya yasal ve idari süreçlerde kolaylaştırıcı düzenleme yapılması.

 

09.04.2018 tarihinde Proje bazlı teşvik sistemi basın toplantısıyla tanıtıldı. 19 firmanın 23 projesine 135 milyar liralık süper yatırım teşvik belgeleri törenle verildi.

 

Yeni Teşvik ve Destek Haberleri

© 2023  Created by